Sponsor Message:
Civil Aviation Forum
My Starred Topics | Profile | New Topic | Forum Index | Help | Search 
EL AL 2010 - Strategic Plan  
User currently offlineAmirs From Israel, joined Dec 2003, 1343 posts, RR: 3
Posted (10 years 8 months 1 week 3 days 22 hours ago) and read 5182 times:

I posted this on another thread, but Im not sure most will see it.
Here is the hebrew version of the the plan approved by El Al's B.O.D.
Most of it has already been quoted here and in the news. I'll try to get an english version of it or maybe someone here can translate it.

éå"ø îåòöú äîðäìéí ùì àì òì ôøåôñåø éùøàì (àéæé) áåøåáéõ åçééí øåîðå îðë"ì àì òì äöéâå äéåí àú äàñèøèâéä äòñ÷éú ùì äçáøä
"àì òì 2010".

äëéååðéí äàñèøèâééí ùì äçáøä äòåñ÷éí áéòãé äçáøä åáîùéîåúéä á- 5 äùðéí äáàåú åò÷øåðåúéäí äúåîëéí áçæåðä ùì äçáøä, àåùøå ò"é ãéø÷èåøéåï äçáøä, úçú äëåúøú "àì òì 2010".

çæåðä ùì äçáøä:
ìäåáéì àú ùå÷ äúòåôä áéùøàì åìäååú
àú äáçéøä äøàùåðä åäîåòãôú ìëì
äúðåòä äàååéøéú ìéùøàì åîîðä.

ìäéåú çáøä òñ÷éú øååçéú åîðöçú äôåòìú
úåê îöåéðåú ëåììú, åúåê îúï ùéøåú àéëåúé
åáìúé îúôùø ìúåòìúí ùì ì÷åçåúéä,
òåáãéä, åáòìé îðéåúéä.

àñèøèâééú "àì òì 2010" îëååðú ìùéôåø îùîòåúé áúåöàåú äëñôéåú ùì äçáøä ìùðú 2010 ò"é äâãìú äé÷ó äîëéøåú, äâãìú äøååç åäâãìú ùåìé äøååç îäîçæåø, áàåôï ùéòîéã àú àì òì áùåøä àçú òí çáøåú úòåôä îåáéìåú áòåìí.
äâùîú äîèøä úòùä áàîöòåú 6 éòãéí òé÷øééí:
çãùðåú åéåæîä òñ÷éú, îöåéðåú úôòåìéú, ÷ôéöú îãøâä áèéôåì áì÷åç, äöèééãåú, îèòï åúçæå÷ä, äîùàá äàðåùé.

áîñâøú àñèøèâéä æå áåçðú äçáøä äù÷òä ëåììú ùì
ë- 350 îéìéåï ãåìø áùéøåú, áîåöø, áîòøëåú îéãò îúåçëîåú, áùéôåø áîèåñéí áúùúéåú åá÷ìéèú îèåñéí çãùéí.

àì òì äåãéòä äéåí òì äù÷ú ôøåé÷è CALL CENTER äëåìì ë-200 òîãåú åôåòì 24 ùòåú áéîîä, 7 éîéí áùáåò, åðåòã ìúú îòðä ëåìì ìì÷åçåú åéàôùø ÷ùø áëì ð÷åãú æîï, îëì î÷åí áòåìí.
áòìåú ëåììú ùì ë- 1.5 îéìéåï ãåìø.

ëçì÷ îééùåí äàñèøèâéä àéùøä îåòöú äîðäìéí ùì äçáøä àúîåì øëéùú ùðé îèåñéí çãéùéí øçáé âåó àøåëé èååç ðåñôéí, îúåöøú áåàéðâ 777 àå àéøáåñ 340 àùø éùîùå àú äçáøä ìúâáåø èéñåúéä ìàñéä åìàøä"á .
ñê äòñ÷ä ë- 270 îéìéåï ãåìø.


ôøåô' éùøàì (àéæé) áåøåáéõ, éå"ø îåòöú äîðäìéí àîø äéåí ëé çáøú àì òì îçåéáú ìäúàéí òöîä ìîöéàåú äîúôúçú åäçãùä áòåìí äúòåôä.
ëçáøä éùøàìéú îåáéìä, äîèéñä îéãé éåí àìôé éùøàìéí åúééøéí àì éùøàì åîîðä ì- 42 éòãéí éùéøéí åòåã îàåú éòãé äîùê áøçáé úáì, àì òì ùåàôú ìäéåú ÷ùåøä ìàçú îäáøéúåú äòåìîéåú äîúâáùåú ëéåí.
àðå îçåéáéí ëìôé äðåñòéí, äòåáãéí åáòìé îðéåúéðå ìöòåã ÷ãéîä åìéöåø àú äùéðåé ääëøçé.
òã äéåí òñ÷ä äçáøä, áäöìçä, áäâãìú ðúç äùå÷, öîöåí äåöàåú, çéæå÷ åäèîòú úôéñú "äëé ááéú áòåìí".
äéåí àðçðå îçåéáéí ìôòåì ìçéæå÷ ôòéìåúéðå îáéú åôòéìåúéðå äòñ÷éú äâìåáìéåú, ìäôåê àú éùøàì ì- HUB, ò"é ðéöåì ðëåï ùì èøîéðì 3 äîàôùø úçøåú òí ùãåú úòåôä àçøéí áàæåø åìôúç àú àì òì ëçáøä âìåáìéú.
àì òì ëîåáéì äòé÷øé åäìàåîé ùì éùøàì úôòì áù÷ãðåú ìôéúåç îðåòé öîéçä àùø éòîéãå àåúä áùåøä äøàùåðä òí çáøåú äúòåôä äâãåìåú áòåìí. àì òì áëãé ìäéåú ùååä, öøéëä ìäéåú ùååä éåúø, äãâéù ôøåô' àéæé áåøåáéõ.

çåñððå äëìëìé, îàôùø ìðå ìäù÷éò áëãé ìäåáéì àú äçáøä ìäâùîú çæåðä. øååçé äçáøä éùîùå ìîéîåï ääù÷òåú äòúéãéåú ùì äçáøä åìôéúåçä, äãâéù ôøåô' àéæé áåøåáéõ.


àðå ùåàôéí , öééï øåîðå, ìäâãéì àú äé÷ó äîëéøåú ùì äçáøä á- 5 ùðéí áàåôï îùîòåúé åìäòîéã àú äøååç äð÷é åäúôòåìé, áäùååàä ìçáøåú äúòåôä äîåáéìåú äáéðìàåîéåú.

àðå îæäéí 3 îðåòé öîéçä òé÷øééí, àîø øåîðå, äúðåòä äòñ÷éú , úðåòú äúééøåú äðëðñú åôòéìåú ùàéððä îëéøú ëøèéñé èéñä- (NON AVIATIONÒ)


äúðåòä äòñ÷éú ëîðåò öîéçä:
äâãìä îùîòåúéú ùì ðúç äùå÷ åäâãìú äúùåàä äîîåöòú áñâîðè äòñ÷é.
àðå áåçðéí äåñôä ùì éòãéí éùéøéí, ëáø áú÷åôä ä÷øåáä, ëâåï ùé÷âå, îéàîé, áøæéì åòéáåé äôòéìåú ìéòãéí ÷ééîéí áãâù òì äúðåòä ìîæøç äøçå÷, áéâéï, äåðâ ÷åðâ, áðâ÷å÷. úðåòä æå âãìä áë- 30% á- 5 ùðéí äàçøåðåú åàðå öåôéí âéãåì îùîòåúé òã ñåó äòùåø.
äâãìú ðúç äùå÷ ìéòãéí ìà éùéøéí ò"é "àì òì ÷åð÷è" åò"é ùéúåôé ôòåìä îñçøééí òí çáøåú úòåôä áéðìàåîéåú. ëîå ëï, ðîùéê ìèôì áééöåá ìåç äèéñåú, äåñôú úãéøåéåú åäúàîú ìåç äæîðéí ìöøëé äì÷åç äòéñ÷é.
áî÷áéì, áåçðú äçáøä äù÷òä áôðéí äîèåñ, áäú÷ðú îåùáé îéèä áîçì÷ú äòñ÷éí, áàéçåã îçì÷åú äôøéîéåí åáèéôåì áöéåã áîçì÷ú äúééøéí äëåìì îåùáéí åîòøëåú äáéãåø åäùîò áñê ëåìì ùì ë- 30 îéìéåï ãåìø.

áîäìê äçöé ùðä äàçøåðä äçìéôä äçáøä àú äîåùáéí áîçì÷ú äòñ÷éí á- 10 îèåñéí îúöåøú 737 å- 757. áéîéí àìå îåçìôéí äîåùáéí áîçì÷ú äòñ÷éí
á-7 îèåñé 767 .
áîäìê ä- 5 ùðéí äáàåú úáçï äàôùøåú ìäçìôú îåùáé îçì÷åú äòñ÷éí åùãøåâ ôðéí äîèåñ áîèåñé ä- 777 åä- 747 .

ëîå ëï, äçìä äçáøä ìàçøåðä ìäú÷éï àéðèøðè àìçåèé îäéø áëì îçì÷åú äîèåñ, áäù÷òä ùì ë- 3 îéìéåï ãåìø.úðåòú äúééøåú ëîðåò öîéçä
àì òì ëîåáéì äìàåîé îù÷éòä åîèôçú àú äúééøåú äðëðñú ìéùøàì åäéåöàú îéùøàì ëúôéñä àñèøèâéú.
äçáøä òåîãú ìäòîé÷ àú ôòéìåúä áúçåîé äúééøåú äðëðñú åäéåöàú. òåìí äúòåôä ëéåí òåáø ùéðåé åôòéìåú äúòåôä åäúééøåú ðåù÷éí àçã ìøòäå, éåúø îàé ôòí. àì òì îúòúãú ìäùúìá áúçåîéí àìå. åìùìá ôòéìåéåú ÷ø÷ò , îúï ùéøåúéí ìçáøåú àçøåú åòåã.
àðå öåôéí ëé äúééøåú ìéùøàì úâãì òã ñåó äòùåø áàåôï îùîòåúé. ìäòøëúðå, öééï øåîðå äùå÷ ëåìå éâãì áë- 5% áùðä áîîåöò.
àðå ùå÷ãéí ëáø äéåí ìäâéò ì÷äìéí áçå"ì àùø ìà èåôìå òã äéåí ìà òì éãéðå åìà ò"é äâåøîéí äîîùìúééí áéùøàì. ìàçøåðä ðçúîå äñëîéí òí âåøîé úééøåú ðåöøéú áàøä"á àùø òúéãä ìäâéò áäé÷ôéí âãåìéí ùì àìôé úééøéí, òã îçöéú 2006 . áéîéí àìå ðöéâðå ðôâùéí òí âåøîé úééøåú áãøåí àîøé÷ä , áîæøç åòåã.

äùðä ðù÷éò ë- 5 îéìéåï ãåìø áòéãåã äúééøåú äðëðñú ìéùøàì áàéøåôä , àøä"á åàøä"á åáãøåí àîøé÷ä àùø éëìåì ôøñåí , ÷ã"î åäáàú îòåããé úééøåú ìéùøàì.NON AVIATION- ôòéìåú ùàéððä îëéøú ëøèéñé èéñä
ðáçðú ôéúåç ôòéìåú äîèòï åäúçæå÷ä áçáøä ëîøëæé øååç .
ðáçðú ääù÷òä áôòéìåú äîèòï ëåìì äù÷òä áöéåã ðåñó àí ò"é øëéùä àå ò"é çëéøä îèåñéí çãéùéí åôéúåç éòãéí ìéùøàì åîîðä åîçåõ ìéùøàì.
áçéðú ùéúåôé ôòåìä òí çáøåú éùøàìéåú åáéðìàåîéåú ìäøçáú èååçé åúçåîé ôòéìåú.

àðå áåçðéí äøçáú ùéøåúé úééøåú ùøåúé ðñéòåú, ùéøåúé úçæå÷ä, ùøåúé ùéðåò åòåã.


úåëðéú äöèééãåú

ëçì÷ îäúåëðéú äàñèøèâéú àéùø àîù ãéø÷èåøéåï äçáøä øëéùä ùì ùðé îèåñéí øçáé âåó àøåëé èååç, áåàéðâ 777 àå àééøáåñ 340 àùø éùîùå àú äçáøä ìúâáåø èéñåúéä ìàñéä åìàøä"á áòìåú ùì òã ë- 270 îéìéåï ãåìø .

åæàú áúåñôú ìàéùåø àùø äú÷áì ìàçøåðä ìçëéøú îèåñ 767 àùø ééúï îòðä éùéø ìéòãéí äðåñôéí ùì äçáøä áöôåï àøä"á .
äçáøä áåçðú äöèééãåú áîèåñéí çãéùéí ðåñôéí, àí ò"é øëéùä åàí ò"é çëéøä, åáäúàí ìäúôúçåú åìãøéùåú äùå÷.
îèåñé ä – 747-200 éôñé÷å ìùîù ìèéñåú ðåñòéí áèéñåú ñãéøåú.


äúðäìåú òñ÷éú - îöåéðåú úôòåìéú åùéøåúéú

ùéôåø ääúðäìåú äòñ÷éú ùì äçáøä, áàîöòåú èéôåç îöåéðåú ðéäåìéú ò"é äù÷òä áäåï äàðåùé ùì äçáøä, ðéäåì äëùøåï ä÷ééí áä åôéúåçå, ùéôåø ëåùø äúçøåú ò"é äâîùú îáðä äòìåéåú åùéôåø îúîéã áùøåú àåúå îòðé÷ä äçáøä ìì÷åçåúéä.

àðå çáøä ùéòåãä îúï ùøåú, öééï øåîðå, åùàéôúðå ìäâéò ìîöåéðåú áùéøåú åùéôåø úãîéúä ùì äçáøä ëðåúðú ùéøåú îòåìä.
ìùí ëê áðéðå úåëðéú áòìú ùðé îîãéí òé÷øééí: äéãå÷ ä÷ùø òí äì÷åçåú, åäù÷òä áäåï äàðåùé ùì äçáøä.

çååéú äì÷åç åùéôåø øîú äùéøåú

éù äëøç úîéãé áùéôåø äèéôåì áì÷åç äï ò"é àîöòéí èëðåìåâéí åùãøåâ éëåìúðå áúçåí æä, ò"é ôéúåç îòøëåú âìåáìéåú ìðéäåì úðåòú äðåñòéí, îòøëåú îúåçëîåú ìðéäåì ÷ùøé ì÷åçåú åîòøëåú ìðéäåì úùåîåú áàøâåï åäï áùéôåø äèëðåìåâéä áîèåñ ìøååçú äðåñòéí.

àðå ùå÷ãéí òì âéãåì îùîòåúé áäé÷ó äîëéøåú äéùøåú áàîöòåú äàéðèøðè ëî÷åáì áçáøåú äúòåôä äîåáéìåú áòåìí.
ùéôåø çååéú äì÷åç úéòøê áëì îîù÷é äçáøä áùãøåâ äîåöø òì ëì äéáèéå:
îåùáéí, îæåï, îòøëåú áéãåø åùîò.

ä÷îú îøëæ ùéøåú àçåã (CALL CENTER ) ìøååçú ðåñòé äçáøä àùø éúï îòðä áë- 200 òîãåú, 24 ùòåú áéîîä åéàôùø ÷ùø áëì ð÷åãú æîï, îëì î÷åí áòåìí.ñê ëì ääù÷òä äðáçðú áùéôåø äùøåú åäúôòåì ðàîãú áë- 30 îéìéåï ãåìø åëåììú äù÷òä ùì ë- 20-25 îéìéåï ãåìø áîòøëåú îéãò îúåçëîåú, åë- 1.5 îéìéåï ãåìø á- .CALL CENTER

èéôåç äîùàá äàðåùé
ääåï äàðåùé áçáøä äåà äðëñ äâãåì áéåúø ùìðå. äîáðä äàøâåðé ùì äçáøä ëéåí ðåúï îòðä øàåé ìöøëéä, àê îçééá îñôø ùéðåééí åäúàîåú. ìàçøåðä äå÷îä ñîðë"ìåú çãùä ìîçùåá åàøâåï åëï àâó çãù – àâó ùéøåú ì÷åçåú , àùø îøëæ úçúéå àú ëì ä÷ùø òí äì÷åç.

áîäìê ä- 5 ùðéí äáàåú ðôúç àú îòøê ääãøëä ùì äçáøä åðæðé÷ àåúå ÷ãéîä. ääãøëä ëëìé îøëæé ìçéãåã úôéñú äùéøåú, òéãëåï áçéãåùéí åìîéãä îúîãú äí àìå àùø éðçéìå åéùîøå àú äúøáåú äàøâåðéú åèéôåçå ùì äîùàá äàðåùé áçáøä.

îéðåó äîùàá äàðåùé, öééï øåîðå, áàîöòåú ùéôåø ðééãåú òåáãéí åäâîùú äñëîé òáåãä, äãøëä úâîåì åúîøåõ òì îðú ìàôùø îéöåé äôåèðöéàì ùì äòåáãéí.


çééí øåîðå îðë"ì äçáøä öééï ìñéåí ëé, àðå îàîéðéí ùáæëåú ëåç äàãí äîéåîï åäî÷öåòé áçáøä, ÷ùøéä ùì äçáøä òí âåøîé ääôöä äùåðéí, òí ä÷äéìåú äéäåãéåú åäàçøåú áòåìí, åîéúåâä ùì äçáøä ëçáøä áòìú éúøåðåú éçñééí îåáä÷éí àì îåì îúçøåúéä äøáåú, åáòæøú äùéðåééí ùðééùí áçáøä ðâùéí àú äéòãéí ùùîðå ìòöîðå.

àì òì úåëéç ùòáåøä àéï î÷åí øçå÷ îéãé.

19 replies: All unread, jump to last
 
User currently offlineFriendlySkies From United States of America, joined Aug 2004, 4139 posts, RR: 5
Reply 1, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 21 hours ago) and read 5121 times:

All I see is äáàåú ðôúç àú îòøê ääãøëä ùì äçáøä etc...

User currently offlineYoungFlyer From United States of America, joined Aug 2005, 176 posts, RR: 0
Reply 2, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 21 hours ago) and read 5095 times:

If you want to read it in Hebrew go to view, chose encoding then Hebrew. Worked for me.
Its too long to translate but the main ideas I found are the fact that as said here before el-al is looking to purchase 2 Boeing 777 or airbus 340. In addition they are looking into maybe buying more a/c in the future. Also business class is being replaced on some of the a/c. Mainly 737, 757, and some 767. They are also making a call center available 24-7.

Dan"An eye for an eye only makes the whole world blind" -Gandhi
User currently offlineAvianca From Venezuela, joined Jan 2005, 5960 posts, RR: 34
Reply 3, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 21 hours ago) and read 5093 times:

Quoting YoungFlyer (Reply 2):
They are also making a call center available 24-7.

but outsorced or? As they still not operated with own staff on sabat?

regards
AviancaColombia es el Mundo Y el Mundo es Colombia
User currently offlineAlessandro From , joined Dec 1969, posts, RR:
Reply 4, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 14 hours ago) and read 4940 times:

El Al will never buy an Airbus, they´re with Alaska the homeboys of Boeing...

User currently offlineCV580Freak From Bahrain, joined Jul 2005, 1035 posts, RR: 0
Reply 5, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 12 hours ago) and read 4886 times:

Quoting Alessandro (Reply 4):
El Al will never buy an Airbus, they´re with Alaska the homeboys of Boeing

More like "you dare buy Airbus and we'll withdraw your military aid" ........One day you are the pigeon, the next the statue ...
User currently offlineGeorgiaAME From United States of America, joined Aug 2005, 1098 posts, RR: 6
Reply 6, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 10 hours ago) and read 4804 times:

No, it's more like, we know who our friends are, and aren't.

The US is a friend of the Jewish people in general, the Jewish State in particular.

France is not.

Quite simple really."Trust, but verify!" An old Russian proverb, quoted often by a modern American hero
User currently offlineMarco From United Arab Emirates, joined Jul 2000, 4170 posts, RR: 11
Reply 7, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 8 hours ago) and read 4730 times:

GeorgiaAME,

Then how come there's a very successful Jewish community numbering 500,000 living in France? BTW the anti-semitic acts being carried out by North Africans is not France's fault!Proud to be an Assyrian!
User currently offlineJAGflyer From Canada, joined Aug 2004, 3754 posts, RR: 4
Reply 8, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 4 hours ago) and read 4694 times:

France has done many wrong things to Israel in the past. Simply put, France has bad relations with Israel. They will never buy Airbus.


Support the beer and soda can industry, recycle old airplanes!
User currently offlineAIR MALTA From Malta, joined Sep 2001, 2614 posts, RR: 1
Reply 9, posted (10 years 8 months 1 week 3 days 3 hours ago) and read 4657 times:

Quoting JAGflyer (Reply 8):
France has done many wrong things to Israel in the past.

Can you develop?!!!

Quoting Marco (Reply 7):
BTW the anti-semitic acts being carried out by North Africans is not France's fault!

Are we speculating about aviation or politics???!!!Next flights : BRU-ZRH-CAI (LX)/ BRU-FCO-TLV (AZ)
User currently offlineHikesWithEyes From United States of America, joined Jan 2004, 816 posts, RR: 7
Reply 10, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 23 hours ago) and read 4559 times:

Quoting Alessandro (Reply 4):
they´re with Alaska the homeboys of Boeing...

But Alaska came up with a strategic 2010 plan first!First, benzene in my Perrier, and now this!
User currently offlineMarco From United Arab Emirates, joined Jul 2000, 4170 posts, RR: 11
Reply 11, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 22 hours ago) and read 4516 times:

Are we speculating about aviation or politics???!!!

So then maybe Georgia shouldn't make comments like:

No, it's more like, we know who our friends are, and aren't.

The US is a friend of the Jewish people in general, the Jewish State in particular.

France is not.

Quite simple reallyProud to be an Assyrian!
User currently offlinePHXinterrupted From United States of America, joined Apr 2002, 474 posts, RR: 0
Reply 12, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 21 hours ago) and read 4500 times:

Quoting GeorgiaAME (Reply 6):
No, it's more like, we know who our friends are, and aren't.

The US is a friend of the Jewish people in general, the Jewish State in particular.

France is not.

Quite simple really.

Well said.Keepin' it real.
User currently offlineFewsolarge From United States of America, joined Dec 2004, 409 posts, RR: 0
Reply 13, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 21 hours ago) and read 4466 times:

So much for no vowels in Hebrew  silly 

OK, so that's a fleet strategic plan. What about destinations?


User currently offlineAsstChiefMark From , joined Dec 1969, posts, RR:
Reply 14, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 20 hours ago) and read 4422 times:

Looks like a busy day on Old MacDonald's Farm.  Ë-Î-É-Ì-Õ

Mark

[Edited 2005-09-25 06:16:48]

User currently offlineEgmcman From United Kingdom, joined Jun 2005, 898 posts, RR: 7
Reply 15, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 13 hours ago) and read 4292 times:

Quoting Alessandro (Reply 4):
El Al will never buy an Airbus, they´re with Alaska the homeboys of Boeing

They did order A330's but I can't remember what happened to this order.

cheers

egmcman


User currently offlineAlessandro From , joined Dec 1969, posts, RR:
Reply 16, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 13 hours ago) and read 4283 times:

Egmcman, perhaps they got a phone call from the president of the USofA?

User currently offlineRichardJF From New Zealand, joined Mar 2001, 792 posts, RR: 0
Reply 17, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 13 hours ago) and read 4286 times:

Why don't they fly to GRU?

User currently offlineTrvlr From United States of America, joined Feb 2000, 4430 posts, RR: 19
Reply 18, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 12 hours ago) and read 4268 times:

Quoting RichardJF (Reply 17):
Why don't they fly to GRU?

I believe there are charters to Brazil over the next few months.

Otherwise, range constraints have probably made TLV-South America difficult. Because El Al can't fly over most Arab/Muslim countries, their aircraft would have to take a very circuitous route around Africa in order to cross the Atlantic.

I'd like to know how Arkia and El Al are planning to route the aforementioned charters.

Aaron G.


User currently offlineAirGabon From Switzerland, joined Dec 2003, 955 posts, RR: 2
Reply 19, posted (10 years 8 months 1 week 2 days 8 hours ago) and read 4183 times:

GeorgiaAME, PHXinterrupted,JAGFlyer:

France has the third largest Jewish community in the world, after USA and Israel. You can't generalize few anti-semitic acts carried by some stupid people...

It's not true to say that France is not a friend of Israel. There is still a huge cooperation between the two countries but at a secret level and during the 60s/70s France has helped a lot Israel to develop a nuclear industry and a strong military industry (in particular the aircraft).

Now the relations between politicians at an official level are much better (visits of the Israelian President and the Prime Minister in France in a 1 year period).


Top Of Page
Forum Index

This topic is archived and can not be replied to any more.

Printer friendly format

Similar topics:More similar topics...
El Al Serve Non-kosher Food Spark New Controversy posted Wed Dec 6 2006 15:45:28 by Jimyvr
Divinewrath Strikes Shabbat-breaking El Al, Say R posted Tue Dec 5 2006 17:53:27 by El Al 001
EL AL Will Fly On This Sabbath posted Fri Dec 1 2006 12:41:52 by Amirs
El Al Q3 Net Profit Down To $1.8m From $52m posted Wed Nov 29 2006 20:43:51 by El Al 001
EL AL And Asiana 777's To LAX - Anyone Know When? posted Mon Nov 27 2006 03:50:39 by Access-Air
El Al 5th Freedom? posted Thu Nov 23 2006 22:01:56 by JAGflyer
Attack On El Al Plane Foiled In FRA posted Mon Nov 20 2006 17:55:34 by BuyantUkhaa
El Al Cancels 8 - 10 X 787 Options posted Mon Nov 13 2006 16:29:20 by NYC777
El Al 737-200s posted Sat Nov 11 2006 01:18:29 by SlovakFlight
El Al Israel Timbetable For Flights To London. posted Fri Nov 10 2006 01:54:32 by 8herveg