Sponsor Message:
Civil Aviation Forum
My Starred Topics | Profile | New Topic | Forum Index | Help | Search 
OA Emergency At JFK?  
User currently offlineTakeOff From United States of America, joined May 2004, 98 posts, RR: 0
Posted (9 years 3 months 2 weeks 14 hours ago) and read 3272 times:

Just got off the phone with my sister who's currently in Athens. She said she heard on the Greek news there was an emergency at JFK involving an OA aircraft. Something about "a problem in the wing" (???), dumping fuel, and returning to JFK. I don't have any more information and can't find anything online. Anybody heard anything?

2 replies: All unread, jump to last
 
User currently offlineOA260 From Ireland, joined Nov 2006, 30077 posts, RR: 59
Reply 1, posted (9 years 3 months 2 weeks 13 hours ago) and read 3184 times:

Only in Greek !!!

Ôï áåñïóêÜöïò ôùí Ïëõìðéáêþí Áåñïãñáììþí, ðïõ åêôåëïýóå ôçí ðôÞóç 412 áðü ÍÝá Õüñêç - ÁèÞíá, ðáñïõóßáóå ìç÷áíéêÞ âëÜâç ëßãï ìåôÜ ôçí áíá÷þñçóÞ ôïõ, ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ôïõ ÓáââÜôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá åðéóôñÝøåé óôï áåñïäñüìéï ÊÝíåíôé.


Åêðñüóùðïò ôçò åôáéñåßáò áíÝöåñå üôé ôï áåñïðëÜíï ðñïóãåéþèçêå ìå áóöÜëåéá êáé üëïé ïé åðéâÜôåò åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò.


Óôïõò åðéâÜôåò áíáêïéíþèçêå üôé üôáí áðïêáôáóôáèåß ç âëÜâç, ôï áåñïðëÜíï èá áíá÷ùñÞóåé ãéá ôçí ÁèÞíá.


An OA flight 412 from New York - Athens had mechanical problems in the early hours of Saturday morning. It returned to Athens and made a safe landing and the captain said all crew and passengers are well. The A/C will head for Athens as soon as the problem is fixed. It does not state the nature of the mechanical problem.


User currently offlineOA260 From Ireland, joined Nov 2006, 30077 posts, RR: 59
Reply 2, posted (9 years 3 months 2 weeks 11 hours ago) and read 3013 times:

Sorry guys was typing to fast earlier :::

Should read ''It returned to New York '' not Athens!!!!


Top Of Page
Forum Index

This topic is archived and can not be replied to any more.

Printer friendly format

Similar topics:More similar topics...
Aircraft Emergency At JFK posted Sun Jul 3 2005 03:13:49 by United737522
PIA Emergency At JFK Yesterday? posted Mon Feb 14 2005 22:49:40 by Star_world
Medical Emergency At JFK posted Wed Jun 26 2002 22:38:45 by Flyboy36y
OA A340 Emergency Landing At JFK posted Wed May 24 2000 10:52:03 by Agrodemm
Emergency Landing At JFK? posted Sun Dec 3 2006 23:53:34 by ZRHnerd
Delta 806 Emergency Landing At JFK! posted Mon Jun 19 2006 22:35:29 by GusNYC
JetBlue Emergency Landing Today At JFK posted Thu Sep 22 2005 23:59:32 by Bobster2
B6 Emergency Landing At JFK Today posted Sat Jul 2 2005 18:42:25 by CactusTECH
"Aircraft Emergency" At JFK? posted Fri Apr 1 2005 02:37:47 by ScarletHarlot
Emergency Landing For BWIA At JFK? posted Mon Sep 20 2004 16:02:13 by Jetblue15