TakeOff
Topic Author
Posts: 82
Joined: Mon May 10, 2004 7:24 am

OA Emergency At JFK?

Sat Feb 17, 2007 11:40 pm

Just got off the phone with my sister who's currently in Athens. She said she heard on the Greek news there was an emergency at JFK involving an OA aircraft. Something about "a problem in the wing" (???), dumping fuel, and returning to JFK. I don't have any more information and can't find anything online. Anybody heard anything?
 
User avatar
OA260
Posts: 21105
Joined: Thu Nov 30, 2006 8:50 pm

RE: OA Emergency At JFK?

Sun Feb 18, 2007 12:29 am

Only in Greek !!!

Ôï áåñïóêÜöïò ôùí Ïëõìðéáêþí Áåñïãñáììþí, ðïõ åêôåëïýóå ôçí ðôÞóç 412 áðü ÍÝá Õüñêç - ÁèÞíá, ðáñïõóßáóå ìç÷áíéêÞ âëÜâç ëßãï ìåôÜ ôçí áíá÷þñçóÞ ôïõ, ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ôïõ ÓáââÜôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá åðéóôñÝøåé óôï áåñïäñüìéï ÊÝíåíôé.


Åêðñüóùðïò ôçò åôáéñåßáò áíÝöåñå üôé ôï áåñïðëÜíï ðñïóãåéþèçêå ìå áóöÜëåéá êáé üëïé ïé åðéâÜôåò åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò.


Óôïõò åðéâÜôåò áíáêïéíþèçêå üôé üôáí áðïêáôáóôáèåß ç âëÜâç, ôï áåñïðëÜíï èá áíá÷ùñÞóåé ãéá ôçí ÁèÞíá.


An OA flight 412 from New York - Athens had mechanical problems in the early hours of Saturday morning. It returned to Athens and made a safe landing and the captain said all crew and passengers are well. The A/C will head for Athens as soon as the problem is fixed. It does not state the nature of the mechanical problem.
 
User avatar
OA260
Posts: 21105
Joined: Thu Nov 30, 2006 8:50 pm

RE: OA Emergency At JFK?

Sun Feb 18, 2007 2:44 am

Sorry guys was typing to fast earlier :::

Should read ''It returned to New York '' not Athens!!!!

Who is online