Cross-Data
Sam Chui
Saha Air
Boeing 707-3J9C
Boeing 707-300 (C-18/C-137/E-3/E-6/E-8)
Boeing 707-300 (C-18/C-137/E-3/E-6/E-8)
Boeing
21125
912
EP-SHV
Esfahan - Shahid Beheshti International (Khatami / Shahid Babaie)
Iran
April 16, 2006