Cross-Data
Michael Volchenkov - Moscow City Spotters
Untitled
Chernov Che-27
Chernov Che-27
Chernov Che-27
Chernov
RF-00594
Blagoveshchenskaya
Russia
August 12, 2006