Cross-Data
Xiangyu Chen
China - Navy
Changhe Z-8JH
Changhe Z-8
Changhe Z-8
Changhe
Z8JH-001
9516
Withheld
China
April 2015