Cross-Data
Xu Zheng
China - Army
Changhe Z-8F
Changhe Z-8
Changhe Z-8
Changhe
LH96806
Beijing
China
September 3, 2015